Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt

SKELBIAMAS KONKURSAS SOCIALINIO DARBO VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI SKELBIA KONKURSĄ SOCIALINIO DARBO VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

2020-06-10

Konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas: PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Tikslus pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, pavadinimas: VALDYMO PERSONALAS,
SOCIALINIO DARBO VADOVAS, A lygis
Darbo sutarties, kuri bus sudaroma, rūšis: Neterminuota darbo sutartis
Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma: 40 val darbo savaitė
Darbo vieta: Padvarių socialinės globos namai, Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos r.
Darbo užmokestis: Pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas 8,4
Numatoma preliminari pretendentų atrankos data: 2020-07-08, 10 val. 00 min. Padvarių socialinės globos namuose: Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos r.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir raštu
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentui:
Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir kopiją;
Aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą liudijantį dokumentą ir kopiją;
Socialinio darbo stažą įrodantį dokumentą;
Gyvenimo aprašymą (CV);
Veiklos programą;
Motyvacinis laiškas.
Kontaktai išsamesnei informacijai: Direktorė Rima Narmontienė; tel. 8 618 57573 el.p. sgn@padvariai.lt
Papildoma informacija: Konkursas skelbiamas struktūrinio padalinio vadovo pareigybei užimti. Socialinio darbo vadovo funkcijos apima socialinio darbo ir užimtumo padalinio veiklos krypčių nustatymą, padalinio   darbuotojų veiklos stebėseną ir vertinimą, darbuotojo darbų ir užduočių planavimą ir paskirstymą, bei kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas
Dokumentai priimami iki 2020m. birželio 25d. el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

SOCIALINIO DARBO IR UŽIMTUMO TARNYBOS  SOCIALINIO DARBO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Socialinio darbo vadovo pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti socialinių paslaugų teikimą ir vykdyti jų priežiūrą, koordinuoti ir kontroliuoti socialinio darbo tarnybos darbuotojų veiklą, vykdyti stebėseną ir vertinimą, planuoti darbus ir skirti užduotis, atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.
4. Socialinio darbo vadovas pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Socialinio darbo vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu bei socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją.
5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų socialinio darbo patirtį, būti pareigingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti;
5.3. žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius;
5.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant socialinio darbo ir užimtumo tarnybos metinius veiklos planus ir programas;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą globos namuose, dirbti komandoje;
5.5. gebėti greitai orientuotis situacijose, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.6. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Socialinio darbo vadovas vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja Socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojų darbui;
6.2. sudaro Socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, reikalui esant organizuoja jų pakeitimus, pildo socialinio darbo tarnybos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
6.3. rengia ir teikia socialinio darbo ir užimtumo tarnybos veiklos metinį planą, ataskaitas (pusmečio ir metines), direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams, direktoriui.
6.4. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą, vykdo prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkia kitus specialistus ir bendruomenę, vadovaudamasis globos namų nuostatais, tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinio darbo veiklą;
6.5. vykdo gyventojų įgūdžių ugdymo, laisvalaikio ir užimtumo veiklos proceso organizavimą, įskaitant gyventojų adaptacijos programos, poreikio vertinimų, individualių socialinės globos planų nuolatinę kontrolę, aptarimą bei priežiūrą;
6.6. rengia tvarkų aprašų, taisyklių, direktoriaus įsakymų, reikalingus tarnybos funkcijoms vykdyti ir gyventojų socialinio darbo paslaugų teikimui užtikrinti projektus;
6.7. ieško ir rengia globos namų tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas ir projektus su komanda.
6.8. organizuoja komandinį darbą, derina darbo veiksmus su socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams ir direktoriumi;
6.9. parengia anketas ir organizuoja gyventojų apklausas, išsiaiškinant teikiamų paslaugų kokybę, gyventojų pageidavimus, ir pasiūlymus, juos aptaria administracijos posėdžiuose;
6.10. organizuoja socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojų ir globos namų tarybos, bei visuotinius gyventojų susirinkimus;
6.11. organizuoja ir praveda socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų pasitarimus, mokymus;
6.12. organizuoja gyventojų užimtumui reikalingų prekių, paslaugų pirkimą;
6.13. sudaro socialinio darbo ir užimtumo tarnyboje esančių dokumentų bylas, užtikrina sudarytų bylų saugojimą ir tvarkymą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti archyvarui. Dokumentų bylas perduota pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;
6.14. dalyvauja priimant į globos namus naujai atvykusius gyventojus, tikrina, kad būtų visa reikalinga dokumentacija ir organizuoja naujai atvykusio gyventojo apgyvendinimą, kartu su direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams, vyriausiuoju slaugytoju;
6.15. sprendžia socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojams iškilusias darbo problemas;
6.16. organizuoja socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
6.17. pagal kompetenciją bendrauja ir palaiko ryšį su gyventojų artimaisiais, derina ir sprendžia iškilusias problemas;
6.18. sprendžia gyventojų turto tvarkymo klausimus;
6.19. inicijuoja įvairių renginių, kalendorinių švenčių, susitikimų organizavimą ir pravedimą globos namuose;
6.20. kontroliuoja globos namų gyventojų asmeninės higienos ir gyvenamosios aplinkos švaros bei tvarkos laikymąsi, tikrina pildomus žurnalus;
6.21. periodiškai supažindina socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojus su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, pildo registracijos žurnalą;
6.22. kontroliuoja socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojų darbo drausmę, užduočių, vidaus tvarkos, saugos ir sveikatos taisyklių, tarnybos nuostatų ir pareigybės aprašymų vykdymą;
6.23. kontroliuoja vedamą dokumentaciją (žurnalus) aukštuose pagal globos namuose patvirtintą tvarkos aprašą;
6.24. stebi ir vertina grupėse pravedamus užsiėmimus ir popietes;
6.25. tikrina ir vertina socialinių darbuotojų pildomas socialines gyventojų bylas;
6.26. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, ir perteikia aptarnaujančiam personalui naują informaciją socialiniais klausimais susirinkimų metu;
6.27. rengia socialinio darbo padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti įstaigos direktoriui. Užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;
6.28. nedelsiant praneša globos namų direktoriui ar kitam jį pavaduojančiam asmeniui apie darbe įvykusį nelaimingą atsitikimą ar kitą ypatingą įvykį;
6.29. koordinuoja turimus resursus, siekia racionalaus, tikslingo ir efektyvaus panaudojimo, bei pagal darbo sutartį materialiai atsako už perduotas vertybes;
6.30. laikosi konfidencialumo, informaciją apie gyventojus ir darbuotojus teikia vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimais ir globos namuose patvirtintu tvarkos aprašu, to reikalauja iš savo padalinio darbuotojų;
6.31. bendradarbiauja darbo klausimais su įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojais, su savivaldybėmis, globos bei gydymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, socialinės globos institucijomis;
6.32. teikia pasiūlymus, svarstant įstaigos perspektyvinius planus dėl globos namų paslaugų teikimo ar kokybės gerinimo sąlygų sudarymui;
6.33. pagal globos namų direktoriaus patvirtintą tvarką parengia socialinio darbo ir užimtumo tarnybos darbuotojų metines veiklos užduotis ir atlieką jų vertinimą;
6.34. vykdo įstaigos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;
6.35. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio socialinės globos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus, susijusius su įstaigos veikla, kad būtų įgyvendinti įstaigai pavesti uždaviniai ir funkcijos.
6.36. atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už LR įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą.

2020-06-11T04:03:52+00:00birželio 10, 2020|
Didinti arba mažinti raides