Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt

TVARKOS APRAŠAS APIE BŪTINŲ SĄLYGŲ LAIKYMĄSI LANKANT ARTIMUOSIUS GLOBOS NAMUOSE

PATVIRTINTA
Padvarių socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. birželio 19d.
Įsakymu Nr. 1-43-(1.2)

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT ASMENIS GLOBOS NAMUOSE
TVARKOS APRAŠAS

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 . Padvarių socialinės globos namų Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose Aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoti gyventojų lankymo organizavimą Padvarių socialinės globos namuose (toliau – Globos namai).
2. Lankymo tvarkos aprašas atitinka 2020-06-17 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1496 “Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ rekomendacijas ir galioja ekstremaliosios situacijos, kuri paskelbta 2020-02-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ Lietuvos Respublikoje laikotarpiu.
3. Gyventojas su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklėse, globos namų lankymo tvarkos apraše ar kituose socialinės globos namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarką, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui.

II. GYVENTOJŲ LANKYMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

4. Padvarių globos namuose gyventojų lankymas organizuojamas laikantis šių sąlygų:
4.1.Siekiant valdyti gyventojus lankančių asmenų srautus užtikrinama, kad į globos namus nebūtų įleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir būtų galima pamatuoti kūno temperatūrą prieš patenkant į globos namų patalpas, todėl asmenys planuojantys lankyti savo artimuosius globos namuose, privalo telefonu informuoti socialinį darbuotoją apie atvykimo dieną ir laiką.
4.2. Socialinis darbuotojas planuojamus gyventojų lankymus registruoja „Gyventojų lankymo žurnale“.
4.3. Apie planuojamus lankymus socialiniai darbuotojai informuoja aukšto slaugytoją ir socialinį darbuotoją, socialinio darbuotojo padėjėjus, slaugytojo padėjėjus tą dieną dirbančius grafiku iki 12 val. darbo laiko
4.4. Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 18 val.
4.5. Rekomenduojama gyventojus lankyti tik globėjams/rūpintojams arba patiems artimiausiems asmenims.
4.6. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su globos namų direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams.
4.7. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo į globos namų patalpas be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos kūno temperatūrą, patikrins AAP, informuos apie pagrindinius reikalavimus nurodytus tvarkos apraše.
4.8. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo.
4.9. Prieš patenkant į globos namus lankytojui matuojama kūno temperatūra, lankytojas privalo dėvėti apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
4.10. Lankytojas viso lankymo metu dėvi nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
4.11. Lankytojui, lankant gyventoją globos namų patalpoje, prieš įeinant į įstaigą privalu dezinfekuoti rankas ir dėvėti apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
4.12. Lankymo trukmė globos namuose pas gyventoją yra ne ilgesnė nei 15 min.
4.13. Gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų patalpoje, joje lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.
4.14. Lankyme dalyvauja tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir 14 dienų laikotarpyje neturėję kontakto su sergančiu COVID-19 liga.
4.15. Lankant gyventoją turi būti išlaikytas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiu asmeniu. Užtikrinant, kad būtų laikomasi atitinkamo fizinio kontakto atstumo, socialinis darbuotojas informuoja gyventoją lankantį asmenį apie šį reikalavimą.
4.16. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos, kuriose jis vyko išvėdinamos ir išvalomos.
4.17. Prie įėjimų į korpusus yra iškabinta informaciją lankytojams, dėl asmens higienos laikymosi būtinybės (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) ir, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Šią informaciją socialiniai darbuotojai suteikia ir lankytojams, kurie registruojasi atvykti į globos namus aplankyti gyventojo.
4.18. Savarankiškų gyventojų lankymas rekomenduojamas lauke arba poilsio kambaryje, esančiame užimtumo centre, išlaikant kuo mažesnį fizinį kontaktą su gyventoju.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Globos namų darbuotojai turi teisę neįleisti į globos namus neblaivių ar apsvaigusių lankytojų.
6. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš globos namų teritorijos.
7. Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose tvarkos aprašas keičiamas pasikeitus LR teisės aktų reikalavimams.

Parengė:
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Rasa Domarkaitė

2020-06-19T09:47:55+00:00birželio 19, 2020|
Didinti arba mažinti raides