Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt

Kokybės vadybos sistema

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA

Padvarių socialinės globos namų ilgalaikiai tikslai:

  1. Teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus.
  2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene.
  3. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Remiantis ilgalaikiais Padvarių socialinės globos namų tikslais aukščiausioji vadovybė:

  • Reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • propaguoja kokybės politiką Įstaigoje, asmeniniu pavyzdžiu rodydama kolektyvui nuolatinį įsipareigojimą dėl paslaugų ir veiklos kokybės gerinimo;
  • identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;
  • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • analizuoja klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindama savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes.

 

2021 m. rugsėjis
Direktorė Rima Narmontienė

 

2021-09-07T09:50:02+00:00rugsėjo 7, 2021|
Didinti arba mažinti raides