Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Kokybės vadybos sistema2023-04-19T05:15:14+00:00

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
KOKYBĖS POLITIKA

Padvarių socialinės globos namai yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

 Globos namų misija – teikti kvalifikuotas, kokybiškas, modernias, prieinamas ir saugias socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo poreikius ir lūkesčius.

 Globos namų vizija – moderni, nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangius socialinės globos metodus, atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę, bei atsakingai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius. Padvarių socialinės globos namų ilgalaikiai tikslai:

 1. Teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus.
 2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene.
 3. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Remiantis ilgalaikiais Padvarių socialinės globos namų tikslais aukščiausioji vadovybė:

 • analizuoja klientų (pacientų) ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;
 • reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
 • identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;
 • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
 • reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
 • propaguoja kokybės politiką Įstaigoje, asmeniniu pavyzdžiu rodydama kolektyvui nuolatinį įsipareigojimą dėl paslaugų ir veiklos kokybės gerinimo;
 • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
 • analizuoja klientų (pacientų) ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindama savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes. Aprūpina personalą efektyviomis darbo priemonėmis (pasirenkame tik tuos tiekėjus, kurių produktai atitinka teisės aktų reikalavimus ir pripažintus kokybės standartus) bei informacija.
 • skatina darbuotojų iniciatyvą, savarankiškumą, atsakomybę už veiklos rezultatus, siekiant, kad kiekvienas suprastų jo konkretų ir kokybiško darbo indėlį, įgyvendinant įstaigos misiją, viziją, tikslus;
 • užtikrina galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įstaigos veikloje;
 • sudaro sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui.

Visi Globos namų darbuotojai atsako už šios politikos įgyvendinimą pagal jų pareigas, atliekamą veiklą, funkcijas.

Kokybės politika yra žinoma ir suprantama kiekvienam Globos namų darbuotojui bei skelbiama viešai (įstaigos interneto svetainėje).

2021 m. rugsėjis
Direktorė Rima Narmontienė

Už kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, valdymą ir priežiūros kontrolę atsakinga –  direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Rasa Jančiauskienė

ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos SERTIFIKATAS

Paskutinį kartą redaguota - Bal 19, 2023 @ 5:15