Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Priėmimo tvarka2019-08-01T09:12:09+00:00

Gyventojų priėmimo tvarka

1. Apgyvendinimo globos namuose tvarka:
1.1. Padvarių socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
1.2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
1.3. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
1.4. Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui;
1.5. Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje;
1.6. į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:
1.6.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
1.6.2. ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;
1.6.3. aktyviąja tuberkulioze;
1.6.4. odos infekcinėmis ligomis;
1.6.5. lytiškai plintančiais susirgimais;
1.6.6. segantys AIDS,
1.6.7. lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija;

2. Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus:
2.1. savivaldybės nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
2.2. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukreipimas dėl apgyvendinimo globos namuose;
2.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje);
2.4. teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus) ir paskirto globėjo ar rūpintojo asmens dokumento kopiją;
2.5. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
2.6. socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, neįgaliojo pažymėjimas);
2.7. specialiojo nuolatinio poreikio (nuolatinės priežiūros arba nuolatinės slaugos) nustatymo pažyma;
2.8. darbingumo lygio pažyma;
2.9. pažyma apie asmens gaunamas pajamas;
2.10. medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
2.11. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
2.12. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
2.13. savivaldybės socialinės paramos skyriaus garantinį raštą, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims;
2.14. kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;
2.15. kompensuojamų vaistų pasas;
2.16. buities tyrimo aktas.

3. Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:
3.1. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;
3.2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir asmens – paslaugų teikimo sutartis ir sąlygos.

Paskutinį kartą redaguota - Rgp 1, 2019 @ 9:12
Didinti arba mažinti raides