Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Priėmimo tvarka2020-10-21T10:42:11+00:00

Gyventojų priėmimo tvarka:
1. Asmuo arba jo globėjas, gavęs siuntimą iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, telefonu informuoja Globos namų administraciją apie planuojamą atvykimo datą ir laiką, ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki atvykimo.
2. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.
3. Atvykusį į globos namus asmenį priima darbuotojų komanda: direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, vyriausias slaugytojas, socialinio darbo vadovas, socialinis darbuotojas, slaugytojas.
4. Į socialinės globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. Šis laikotarpis yra skirtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Nr. A1-216 LR SADM ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Paskelbus ekstremalią situaciją šalyje, priėmimas į globos namus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS PRIIMANT ASMENĮ Į SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS
6. Apgyvendinant asmenį globos namuose pateikiami šie dokumentai:
6.1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas siuntimas dėl apgyvendinimo globos namuose (išduotas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų);
6.2. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma).
6.3. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) su priedais.
6.4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje).
6.5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
6.6. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (neįgaliojo pažymėjimas, pensininko pažymėjimas).
6.7. Darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos).
6.8. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais).
6.9. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį.
6.10. Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už ilgalaikės socialinės globos paslaugas įvertinimas.
6.11. Teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir teismo nutartis dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
6.12. Nekilnojamojo registro turto pažyma.
6.13. Kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos.
6.14. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), kuriame būtų informacija apie asmens sveikatą (pagrindinę diagnozę, gretutinius susirgimus ir komplikacijas, persirgtas ligas, galinčias daryti įtaką tolimesniam gydymui, ligų, dėl kurių yra paskirtas gydymas, trumpą anamnezę, šiuo metu paskirtą gydymą (pagrindinės ligos ir gretutinių ligų), slaugos/priežiūros, specialaus maitinimo poreikį, žinomas alergines reakcijas, tyrimų, susijusių su pagrindine ir lydinčiomis ligomis, kopijas. Medicininiai tyrimai. Taip pat tikslinga pateikti informaciją apie asmens elgesio bei charakterio ypatumus.
6.15. Kompensuojamų vaistų pasas.
6.16. Asmens banko sąskaitos numerį, į kurią bus pravedamos asmens lėšos, banko kortelė.
6.17. Nuotraukos dokumentams.

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS
7. Priimant asmenį į Globos namus pasirašomos sutartys:
7.1. Gyventojas, kuriam teikiama ilgalaikė socialinė globa (neveiksniam tam tikroje srityje jo globėjas, ribotai veiksniam tam tikroje srityje rūpintojas), savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir globos namai pasirašo lėšų kompensavimo sutartį, kurioje numatytos ilgalaikės socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma nuo asmens apgyvendinimo globos namuose.
7.2. Kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir socialinės globos namai pasirašo sutartį (dvišalė sutartis), kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.

Paskutinį kartą redaguota - Spa 21, 2020 @ 10:42