Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
TEISĖS AKTAI2022-12-20T11:04:57+00:00

Dokumentų paieška LR Seimo Teisės aktų registre

LR Seimo priimti teisės aktai:

LR įstatymas dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo

LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

LR Socialinių paslaugų įstatymas

LR Socialinių įmonių įstatymas

LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymas

LR Transporto lengvatų įstatymas

LR Užimtumo rėmimo įstatymas

LR Lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programos patvirtinimo

Dėl Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

 

Paskutinį kartą redaguota - Gru 20, 2022 @ 11:04